Elfogadva...

Vaslap program változások, javítások a kiadás óta...

Távoli segítség


Belépés

Partnerünk

Sió-Excise
Hirdetés
Jövedéki Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

Kersés

Szavazás

Mennyi időt töltött el a papír alapú nyilvántartással naponta?
 

Fordított Áfa fizetési kötelezettség

A fordított Áfa fizetés azt jelenti, hogy az Áfa működési mechanizmusával ellentétben értékesítéskor nem az eladó fizeti meg a számlában foglalt összeg után az Áfát hanem a vevő. A fizetés azonban a vevő részéről nem jelent - néhány kivételtől eltekintve - tényleges befizetést, mivel ha a vállalkozás Áfa alany akkor a számla alapján jogosult az Áfa levonására is és így nem keletkezik tényleges adófizetési kötelezettség!

Mit jelent a „fordított” Áfa fizetés?

A fordított Áfa fizetés azt jelenti, hogy az Áfa működési mechanizmusával ellentétben értékesítéskor nem az eladó fizeti meg a számlában foglalt összeg után az Áfát hanem a vevő. A fizetés azonban a vevő részéről nem jelent - néhány kivételtől eltekintve - tényleges befizetést, mivel ha a vállalkozás Áfa alany akkor a számla alapján jogosult az Áfa levonására is és így nem keletkezik tényleges adófizetési kötelezettség!

Mely tevékenységek esetén kell a vevőnek fizetnie az Áfát az eladó helyett?

Ingatlan értékesítés:

Építési szerződés alapján ingatlan (ingatlanrész) átadása a megrendelőnek, még akkor is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a megrendelő bocsátotta rendelkezésre.

A beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagyelső rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év;a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését; 

Feltéve, hogy a vállalkozás az ingatlanértékesítés vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében az adómentesség helyett adókötelezettséget kért és ezt bejelentette december 31.-ig az adóhatóságnál!

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások

Az ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében továbbá
 
A fordítottan adózó ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.
A Ptk. értelmében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. A növényzet addig alkotórész, amíg el nem válik a földtől, így a termés a leszedéssel, a fa a kivágással önálló dologgá válik. Azokat a dolgokat is a föld alkotórészének kell tekinteni, amelyek mint növedékek utólag keletkeztek. Ennek értelmében a földben gyökerező fa a földnek ilyen növedéke és mindaddig alkotórésznek minősül, amíg a földtől el nem választják
 
Így tehát ingatlan karbantartásnak, illetve fenntartásnak minősülnek a kertészeti szolgáltatások is (pl. fűnyírás, fametszés). A kéményseprési szolgáltatás szintén ingatlanhoz kapcsolódó karbantartási tevékenységnek minősül.
 
A villanyvezetékek, szerelvények szintén alkotórésznek minősülnek, amelyek nem választhatók el az épülettől. Ezáltal a villanyszerelés, illetve ennek analógiájára például a vízvezeték javítási szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódó javítási szolgáltatásnak minősül.
 
Az épületgépészeti szolgáltatások (karbantartás, javítás) esetében az alapján kell eldönteni, hogy a fordított adózás vonatkozik-e rájuk, hogy ezek a gépek, berendezések alkotórészi kapcsolatot képeznek-e az ingatlannal. Amennyiben igen, vagyis az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne, akkor ezek karbantartása, javítása fordított adózás alá esik. Az őrző-védő szolgáltatás lényege jellemzően a vagyon, illetve személyvédelem, nem az ingatlan karbantartása, fenntartása, így amennyiben az őrzés-védelem konkrét jellegadó tartalma alapján a személy, illetve vagyonvédelemre irányul, úgy arra a fordított adózás nem alkalmazandó.
 
Amennyiben olyan szolgáltatásnyújtásra kerül sor, amely két vagy több szolgáltatást tartalmaz, azt kell megítélni, hogy az adott szolgáltatásban mi a főtevékenység. Amennyiben a főtevékenység olyan szolgáltatás, mely önmagában nyújtva fordítottan adózna, akkor a teljes szolgáltatás fordított adózás alá esik, amennyiben a főtevékenység önmagában nem adózna fordítottan, úgy a nyújtott szolgáltatás egészére nem alkalmazható a fordított adózás.

Munkaerő kölcsönzése

Az előző kétpontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása esetében.

Az alábbi hulladéktermékek értékesítése esetén

Megnevezés

VTSZ

Vas- és acélhulladék és -törmelék 7204kivéve: 7204 50
Rézhulladék és -törmelék 7404
Nikkelhulladék és -törmelék 7503
Alumíniumhulladék és -törmelék 7602
Ólomhulladék és -törmelék 7802
Cinkhulladék és -törmelék 7902
Ónhulladék és -törmelék 8002
Wolfram- (tungsten) hulladék és törmelék 8101 97
Molibdénhulladék és -törmelék 8102 97
Tantálhulladék és -törmelék 8103 30
Magnéziumhulladék és -törmelék 8104 20
Kobalthulladék és -törmelék 8105 30
Bizmuthulladék és -törmelék 8106 00 10-ből
Kadmiumhulladék és -törmelék 8107 30
Titánhulladék és -törmelék 8108 30
Cirkóniumhulladék és -törmelék 8109 30
Antimonhulladék és -törmelék 8110 20
Mangánhulladék és -törmelék 8111 00 19
A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok) 2618
Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék 2619
Arzént, fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével) 2620
Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 4707
Üvegcserép és más üveghulladék 7001 00 10
Műanyag hulladék és forgács 3915
Lágygumi hulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum 4004
Nemesfém- és nemesfémmel platírozott fémhulladék és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó hulladék és törmelék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez 7112
Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból 7205
Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél-hulladék és használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből 6310


Kire vonatkozik a „fordított” adózás?

Az Áfa-törvény értelmében a fordított adózás alkalmazhatóságához az érintett feleknek belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak kell lennie vagyis nem adóalany magánszemély és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén nem érvényesül.
 
Ezen túlmenően egyik adóalanynak sem lehet olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.
 
Abban az esetben, ha az igénybevevő áfa-alany ugyan, de alanyi adómentességet élvez, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyként különleges jogállása van, a fordított adózás nem alkalmazható, mivel ezek olyan jogállások, amelyek alapján az adóalanytól adó fizetése nem követelhető. Ugyanakkor a kizárólag adólevonási joggal nem járó adómentes tevékenységet végző adóalany, illetve az utazásszervezési szolgáltatást nyújtó, vagy bármely más, árrés szerint adózó adóalany esetében a fordított adózást alkalmazni kell. Amennyiben alanyi adómentes adóalany, vagy mezőgazdasági tevékenységet végző különleges jogállású adóalany teljesít a fordított adózás alá tartozó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást abban az esetben sem alkalmazandó a fordított adózás, tehát a beszerző, igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak nem kell adót megállapítania.

EVA

- Értékesítés: Az Eva-alanyok – kizárólag a fordított adózás szempontjából – áfa-alanynak minősülnek, mind értékesítőként, mind beszerzőként. Így amennyiben Eva-alany teljesít fordított adózás alá tartozó ügyletet olyan beszerző részére, akivel szemben a fordított adózás alkalmazandó, úgy nem számíthat fel áfát az ügylet során.
 
- Beszerzés: Amennyiben Eva-alanyként szerez be fordított adózással érintett terméket, vesz igénybe szolgáltatást, úgy az áfát az Eva-törvény 16. § (2) bekezdése értelmében az adóévre vonatkozó Eva-bevallásában köteles megállapítani és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.
 
Tekintettel arra, hogy az Eva-alany egyebekben nem alanya az áfának, nem illeti meg az adózás választásának joga az ingatlan értékesítések esetében, így amennyiben Eva-alany olyan ingatlant értékesít, melyre egyébként adófizetési kötelezettséget lehetne választani az adómentesség helyett, az ingatlan értékesítése adómentes, és nem kell azzal kapcsolatban fordítottan adózni.

Számlázási szabályok

A fordított adózást esetén, a teljesítésre kötelezett (eladó) a számlán áthárított áfát nem tüntethet fel vagyis nettó módon tünteti fel az eladási árat a számlán, ugyanakkor köteles azon a beszerző, igénybevevő adóalany adószámát feltüntetni valamint jelölni azt a tényt, hogy az Áfa fizetésére a vevő kötelezett.

Az adófizetés időpontja

A fordított adózással érintett ügyletek esetében a beszerző, igénybevevő adóalany adófizetési kötelezettsége az új Áfa-törvény 60. § (1) bekezdése alapján abban az időpontban keletkezik, amelyik az alábbi időpontok közül a leghamarabb következik be:
- az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvétele, vagy
- az ellenérték megtérítése, vagy
- a teljesítést követő hónap 15. napján

Előleg

Az új Áfa-törvény előírásai szerint a kézhez vett, jóváírt előleg esetén is adófizetési kötelezettség keletkezik, úgy, hogy a jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. Ez utóbbi kitétel azonban csak abban az esetben értelmezhető, ha az eladó egyben az adófizetésre kötelezett is (a vevőnél ugyanis kézhez vétel, jóváírás az előleg kapcsán nem merül fel, hiszen az előleget ő fizeti meg az eladója felé). Így abban az esetben, ha fordított adózást kell alkalmazni, akkor az előleg után nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

Áthúzódó ügyletek

Amennyiben olyan ügylethez történt előlegfizetés, vagy részteljesítés 2007. december 31-ig bezárólag, mely 2008. január 1-jétől fordított adózás hatálya alá tartozik, úgy az új Áfa-törvény értelmében még a teljes ügyletre a régi Áfa-törvényt kell alkalmazni, vagyis nem kell fordítottan adózni sem az előleg, sem a teljesítés után, még akkor sem, ha a teljesítés 2007. december 31-e után következik be.
Ugyanakkor az új Áfa-törvény lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az új Áfa-törvény rendelkezései valamennyi érintett félre együttesen és összességében kedvezőbbek, mint a régi Áfa-törvény, akkor az új Áfa-törvény rendelkezéseit lehet alkalmazni. Azonban ennek feltétele, hogy a felek erről a döntésről írásban nyilatkozzanak, mely nyilatkozatnak 2008. február 15-ig az állami adóhatóság illetékes szervéhez be kell érkeznie.

Oldalainkon sütiket használunk. A böngészés folytatásával ezt elfogadottnak tekintjük!